Privacyreglement

Als u gebruikt maakt van deze website of direct samenwerkt met ThemaTeam, dan moet u kunnen vertrouwen op een juiste omgang met uw gegevens. In dit privacybeleid leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Cookie: een klein bestand dat via een website op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de ThemaTeam website registreert;
 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Toelichting op het Reglement
ThemaTeam mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt.

ThemaTeam vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft ThemaTeam in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens ThemaTeam expliciet om jouw toestemming moet vragen.

Op grond van de privacywetgeving heeft ThemaTeam de plicht om haar klanten:

 • Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door ThemaTeam worden verwerkt. Dit doen wij via dit privacyreglement;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook te eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De persoonsgegevens die ThemaTeam gebruikt en het doel van het gebruik
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Bij het gebruik van onze diensten en websites vragen wij u om bepaalde gegevens te verstrekken. Deze gegevens hebben wij nodig om de dienst naar behoren uit te voeren. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten, onze rollen en de functionaliteiten van onze websites, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum en geslacht
 • Telefoonnummer en emailadres(sen)
 • Accounts en wachtwoorden
 • Bankgegevens, KVK en btw-nummer
 • Werkgever en functie(s)

Doeleinden
ThemaTeam verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van ThemaTeam, de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van ThemaTeam of via het contactformulier contact met ons opneemt. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • Met u te kunnen communiceren via post, e-mail, telefoon, indien dit nodig is om de opdracht uit te voeren;
 • Met u te kunnen communiceren via een nieuwsbrief zodat we u kunnen informeren over nieuwe of aangepaste diensten en/of producten;
 • De overeenkomst die klanten of partners met ThemaTeam sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, de juiste gegevens te kunnen verstrekken, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • Om reacties, feedback en klachten te kunnen verwerken.

IP-adressen/cookies
ThemaTeam houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • Te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
 • De functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • Bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • Ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • Het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
ThemaTeam verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de ThemaTeam-organisatie, tenzij:

 • Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die ThemaTeam met jou heeft gesloten;
 • Je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
ThemaTeam verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van ThemaTeam worden ingezien, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door ThemaTeam beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

 • Uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem;
 • De medewerkers van ThemaTeam hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan ThemaTeam verstrekte persoonsgegevens;
 • ThemaTeam heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. ThemaTeam hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal ThemaTeam zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Jouw rechten als betrokkene

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel. Dit staat vermeldt in dit privacyreglement;
 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Vragen en feedback
Voor vragen of opmerkingen over dit privacyreglement of als je inzage wenst in jouw gegevens, kun je contact opnemen met ons en proberen we er samen met jou uit te komen.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van ThemaTeam.

Privacybeleid ThemaTeam versie mei 2018

YoutubeLinkedIn